Over Stichting SchuldHulpBuddy

Stichting SchuldHulpBuddy is op 2 december 2015 opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken van de gemeente Berg en Dal en een aantal betrokken inwoners. Zij signaleerden dat er in de gemeente mensen wonen die te maken hebben met financiële problemen die zijzelf niet (meer) opgelost krijgen. Stichting SchuldHulpBuddy heeft de taak op zich genomen hen daarbij te ondersteunen. Met ingang van 1 januari 2020 is de dienstverlening van Stichting SchuldHulpBuddy uitgebreid naar de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Heumen.

Het motto van Stichting SchuldHulpBuddy: 'Voluit leven zonder schulden'

De buddy's

Bij Stichting SchuldHulpBuddy zijn alleen vrijwilligers — buddy’s — werkzaam. Vrijwilligers die zich vanuit ervaring en betrokkenheid inzetten om mensen met financiële problemen te ondersteunen. Zij nemen daarbij niet de zorg en verantwoordelijkheid van hulpvragers over. Hulpvragers zijn en blijven de regie houden in het werken aan een structurele oplossing van hun financiële problemen. Buddy’s zijn hierbij ondersteunend, niet meer maar ook niet minder. Stichting SchuldHulpBuddy verschaft dan ook geen financiële bijdragen. Indien nodig verwijst zij door naar andere instanties.

Werkwijze

De hulpvrager wendt zich tot Stichting SchuldHulpBuddy met een hulpvraag op het gebied van financiële problemen. Afhankelijk van de situatie bepaalt één van onze coördinatoren welke hulp nodig is en hoe deze hulp eruit gaat zien. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Vervolgens wijst de coördinator één of twee buddy’s toe, waarna de ondersteuning start. De hulpvrager is en blijft zelf verantwoordelijk voor alle te nemen stappen in het begeleidingstraject. 

Ongeveer een jaar na afronding van het traject vindt een afrondingsgesprek plaats. Als in dat gesprek blijkt dat de hulpvrager zijn of haar financiële situatie nog steeds onder controle heeft, wordt de ondersteuning van Stichting SchuldHulpBuddy officieel beëindigd.

Gedragscode

Binnen onze organisatie:

  • tolereren wij geen enkele vorm van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van levensbeschouwing of discriminatie op grond van uiterlijk;
  • vinden wij het belangrijk dat er respect is voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode;
  • staan wij agressieve handelingen en/of – uitingen niet toe;
  • is het schriftelijk en/of mondeling uiten van discriminerende, seksistische of andere beledigende grappen en uitlatingen niet toegestaan.

Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van Stichting SchuldHulpBuddy, zowel buddy’s, coördinatoren als bestuursleden en zowel naar collega’s als naar hulpvragers en samenwerkingspartijen.

Overtredingen van de gedragscode kunnen via het klachtenformulier gemeld worden bij de voorzitter van het bestuur. Het bestuur stelt vervolgens een onderzoek in en neemt zonodig actie om herhaling te voorkomen.

Algemene gegevens

Stichting SchuldHulpBuddy
Postbus 112
6560 AC Groesbeek
Algemeen tel. 06-13081734
KvK: 64701034
RSIN: 855787831

Ons bestuur

Pastoor Henk Janssen
Voorzitter

Ria van Hoewijk
Secretaris

Willy van der Velden
Penningmeester

Guido Fokke
Bestuurslid juridische zaken

Gerrie Eijkhout
Bestuurslid

Documenten

Reglementen

Steun ons

SchuldHulpBuddy is een stichting zonder winstoogmerk. Al onze diensten zijn GRATIS. Daarom is elke donatie, groot of klein, meer dan welkom. 

Onze partners

Binnen Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen werken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden.

Oosterpoort is een woningcorporatie die zorgt voor prettig en betaalbaar wonen voor mensen die hier niet zelf voor kunnen zorgen. Want een fijn huis in een prettige woonomgeving zijn basisvoorwaarden om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Waardwonen verhuurt en beheert woningen voor alle doelgroepen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. De belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen.